สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช จังหวัดมหาสารคาม

อยู่ทางทิศตะวันตกของพระธาตุนาดูน  เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  อนุรักษ์  ขยาย และปรับปรุงพันธุ์ไม้ในภาคอีสาน  ภายในสถาบันฯ จะมีอุทยานลานไผ่  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  และพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน  ซึ่งแต่ละแห่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก