พระธาตุนาดูน

พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่บ้านนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต  เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ค้นพบได้ไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและที่สำคัญคือ การขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด  ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕ สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ ๙๐๒ ไร่ โดยบริเวณรอบ ๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร  ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

การเดินทางจากตัวเมืองมหาสารคามใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๐  ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม  แล้วเลี้ยงขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๕  ถึงอำเภอนาดูน  ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๕ กิโลเมตร