งานออนซอนกลองยาวชาววาปี

จัดขึ้นเป็นประจำช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ ทั้งการตีกลองยาว การฟ้อนรำประกอบการตีกลองด้วยจังหวัดที่สนุกสนาน  รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำกลองแบบต่าง ๆ ของชาวบ้านวาปีให้คงอยู่สืบต่อไป