กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)

ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา  ตำบลเขวา  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่  18 ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม  สูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา  กว้าง 2 วา 2 ศอก  ภายในปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา  2  องค์  นั่งขัดสมาธิ  ประนมมือ  ถือสังข์  มีกำแพงทำด้วยศิลาล้อมรอบโคปุระ  อยู่แนวด้านทิศตะวันออกเป็นทางออกภายในกำแพงเพียงด้านเดียว  บรรณาลัยอยู่ภายในกำแพงแก้วด้านตะวันออกเฉียงใต้มีทางเข้าในปรางค์ประธานเพียงด้านเดียว  คือทิศตะวันออกส่วนอีก 3  ด้าน  เป็นประตูหลอก  กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย  ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว