สายตรงนายกเทศมนตรี

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 095-4645465
043-725573-6 ต่อ 216