สายตรงนายกเทศมนตรี


นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 043-725573-8