การแบ่งเขตการปกครอง

อยู่ในความผิดชอบของประธานและคณะกรรมการชุมชน ควบคุมดูแลภายในเขตของตนเอง ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3