การแบ่งเขตการปกครอง

 

อยู่ในความผิดชอบของประธานและคณะกรรมการชุมชน ควบคุมดูแลภายในเขตของตนเอง ประกอบด้วย 3 เขต คือ เขต 1 ,เขต 2, เขต 3

ข้อมูลพื้นฐาน

      จำนวนประชากรตาม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

 (ที่มา  : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)

การศึกษา

       เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่า      เป็นเมือง “ตักสิลานครเนื่องจากเป็นที่รวมของสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาเกือบทุกสังกัดกระจายอยู่ในจังหวัด โดยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  สามารถจำแนกตามระบบการศึกษาและสังกัด ได้ดังนี้

                   – สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

                             (1)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                             (2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

                   – สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

                             (1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
                             (2)  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

                   – สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1

                     จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

                              (1)  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
                              (2)  เรียนอนุบาลมหาสารคาม

                    – สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เขต 26

                       จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

                             (1)  โรงเรียนสารคามพิทยาคม
                             (2)  โรงเรียนผดุงนารี

  • สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                  (1)  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม

  • สถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                  (1)  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

  • สถานศึกษาอื่นๆ ประกอบด้วย

                  (1)  โรงเรียนอนุบาลกิตติยา(เอกชน)
                  (2)  โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม (เอกชน)
                  (3)  โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์(เอกชน)
                  (4)  โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา(เอกชน)

  • สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

                 (1)  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
                 (2)  โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
                 (3)  โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 
                 (4)  โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
                 (5)  โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี
                 (6)  โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
                 (7)  โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

         โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีครูจำนวน 182 คน เป็นชาย จำนวน 50 คน หญิง 132 คน และมีนักเรียนจำนวน  3,027  คน  ดังนี้

  • นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน  724   คน

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน  1,419  คน 

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 873  คน  

        โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่

               1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  (เปิดมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย)

               2) โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  (เปิดมัธยมศึกษาตอนต้น)

               3) โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  (เปิดมัธยมศึกษาตอนต้น)

              4) โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา (เปิดมัธยมศึกษาตอนต้น)

              5) โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ (เปิดมัธยมศึกษาตอนต้น)

(ที่มา : กองการศึกษา ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563)