เดิ่นบ้านใหญ่

บริเวณสามแยกวงเวียนคุ้มวัดอภิสิทธิ์ ลักษณะเป็นลานกว้างลาดเอียงสู่กุดนางใย ใจกลางคุ้มบ้านจาร หรือคุ้มวัดอภิสิทธิ์ ลานนี้มีขนาดใหญ่เป็นลานอเนกประสงค์สำหรับเป็นที่ละเล่นของเด็กๆ  ที่ปรึกษาหารือ ประชุม และที่จัดงานบุญตามประเพณีต่างๆ  เช่นงานสงกรานต์  การทำบุญเลี้ยงพระ  เซ่นไหว้ผีปู่ตาเมื่อถึงเดือนสามหรือเดือนหกของทุกปีเป็นต้น คงเป็นชุมทางหรือทางแยกของคนที่สัญจรไปมาหาสู่กันของคนในระหว่างชุมชนและคนเมืองมหาสารคามดังนั้นจึงถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมความสามัคคี และปฏิสังสรรค์กันของชาวบ้านในสมัยก่อนที่ได้แสดงถึงการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้แต่ครั้งโบราณกาล