สวนสุขภาพกุดนางใย

ตั้งอยู่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (แยกวิทยาลัยอาชีวะมหาสารคาม)