สงกรานต์ถนนข้าวเม่า ปลอดเหล้า ปลอดภัย

สงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นำพาคุณค่าของวันสงกรานต์ให้ถอยห่างจากความดีงามแบบเดิม มีการเล่นน้ำไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีไทย สาเหตุใหญ่พบว่าเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร้สติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับ สสส. ได้จัดงาน “ตักสิลามหาสงกรานต์ ถนนข้าวเม่า ปลอดเหล้าปลอดภัย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ณ บริเวณถนนผดุงวิถีช่วงจากหอนาฬิกาถึงสี่แยกโอท็อป  เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เล่นสงกรานต์ปลอดเหล้า