วัดอภิสิทธิ์

เมื่อมีการตั้งเมืองมหาสารคามขึ้นมา เจ้าเมืองได้ช่วยปฏิสังขรณ์บูรณะวัดดั้งเดิม และสร้างพระอุโบสถให้ พร้อมทั้งเรียกขานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดกลาง” เพื่อให้สอดคล้องกับวัดเหนือ(วัดมหาชัย) และวัดใต้(วัดอุทัยทิศ), โดยเฉพาะในช่วงที่ “พระบุดดี” ได้จำพรรษาที่วัดกลางนั้น(พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๒๘) ท่านได้เปิดสอนพระธรรมวินัยตามหลักสูตรส่วนกลาง และยังได้สอนหนังสือไทย วิชาลูกคิดเป็นครั้งแรกของเมืองมหาสารคาม ภายหลังเข้ารับราชการในตำแหน่ง “ซานน”ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงสารคามกิจนิคมาภิบาล นายอำเภอเมืองอุทัยสารคาม ก่อนที่จะได้รับพระราชทานเป็น “หลวงอภิสิทธิ์สารคาม” จังหวัดจึงนำชื่อหลวงอภิสิทธิ์สารคามมาตั้งเป็นนามว่า “วัดอภิสิทธิ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นเกียรติแก่คุณงามความดีของท่าน