วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)

สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ พระเจริญราชเดช ได้ตั้งเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยกรมการเมืองและท้าวเพื้ยจัดสร้างวัดขึ้นในปีนั้น พื้นที่ของวัดนั้นกว้างยาวเหมือนชายธง ต่อมาหลายปีมีคนหลายแน่นชาวบ้านสัญจรมาอาศัยทำมาเลี้ยงชีพต่างพากันอาศัยปลูกบ้านบริเวณวัด ชาวเมืองมหาสารคามเรียกว่า วัดเหนือเพราะตั้งอยู่ทางทิศเหนือน้ำโดยถือเอาทางน้ำไหลเป็นเครื่องหมาย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางรัฐบาลออกรัฐนิยมให้เปลี่ยนชื่อวัดทุกวัดในประเทศไทย วัดเหนือ จึงเปลี่ยนเป็นวัดมหาชัย เพราะวัดนี้ พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด )เป็นผู้สร้าง นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ ) ได้เคยบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย โดยมี พระครูสุวรรณดี เจ้าคณะเมืององค์แรก เป็นพระอาจารย์ ปัจจุบันอัฐิของท่านก็บรรจุไว้ที่วัดนี้เช่นกัน
ลักษณะศิลปะ เป็นแบบไทยประยุกต์ ซุ้มประตู จำนวน ๔ ซุ้ม เป็นซุ้มใหม่ทั้งหมด ตั้งอยู่ทาง

พระประธาน จำนวน 5 องค์ ปางสมาธิ พุทธลักษณะแบบนั่ง พระพุทธรูป จำนวน 50 องค์ แบบสมัยปัจจุบัน ทำด้วยไม้ โลหะ ปูน และหินทราย ใบเสมา จำนวน 8 ใบ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5