พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย (วัดมหาชัย)

วัดมหาชัยเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนศรีราชวงค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408 โดยพระเจริญราชเดช (กวด) ผู้สร้างเมืองมหาสารคามและเป็นเจ้าเมืองคนแรก ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โบราณวัตถุและเอกสารใบลานให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้