ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วิถีชีวิตที่เรียบง่าย สวยงาม ของคนมหาสารคาม ยังคงมีปรากฏให้สัมผัสได้ในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ และความตั้งใจ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งเทศบาล ชุมชน เอกชน พยายามฟื้นวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ยั่งยืนลูกหลานเรียนรู้อย่างถูกต้อง โดยการจัดงานประเพณีปลอดเหล้าในพื้นที่

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยจัดงานทำบุญตักบาตรตลอดแนวถนนผดุงวิถีบริเวณหอนาฬิกา ต้อนรับลูกหลานกลับบ้าน เสริมสิริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นปี อิ่มบุญ อิ่มใจ กับวิถีชีวิตของสังคมไทย ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา คุณธรรม รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข