คลองสมถวิล

หลวงอังคณานุรักษ์   (ร.อ.สมถวิล เทพาคำ) ข้าหลวงประจำจังหวัด เห็นว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมืองกันดารน้ำ   เท่าที่มีอยู่แล้วไม่พอแก่การใช้สอยบริโภค   ด้านทางทิศตะวันออก   ทิศเหนือ  และทิศตะวันตก   ได้มีห้วยและแหล่งน้ำอยู่แล้ว   แต่ทางทิศใต้ยาวตั้งเกือบ ๑๐๐  เส้น   ก็จะเป็นประโยชน์แก่การกสิกรรมยิ่งขึ้น   ส่วนคันคูที่ดินขุดขึ้นจากลำคลองก็อาจปรับปรุงขึ้นเป็นถนนสะดวกแก่การสัญจรไปมาของประชาชนในอนาคตได้   ทั้งจะได้เป็นเครื่องประดับบ้านเมืองให้งดงามขึ้นอีกส่วน  ได้ใช้แรงงานจากราษฎรผู้ที่ติดค้างเงินรัฐชูปกรณ์เป็นผู้ขุดคลอง

พิธีขุดคลองเริ่มทำพิธีในเข้าวันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗  นิมนต์พระภิกษุ  ๗๐ รูปมารับอาหารบิณฑบาตที่   ๆจะทำพิธีขุดคลอง เมื่อได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว  คณะกรรมการปฐมฤกษ์ก็ลงมือขุด พระภิกษุสวดชยันโต