ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น -ร่าง-เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม
1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ร่างเทศบัญญัติเทศบาล.pdf