ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม-oss.pdf