ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา.pdf