ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู 18 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอากาศแบบแยกส่วน-ขนาด-24000-บีทียู-จำนวน-18-เครื่อง.pdf