ประกาศ เรื่อง การประมูล-เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ บรืเวณพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม และบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การประมูล-เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่า.pdf