ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

กำหนดสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2666.pdf