ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภทวิชาการ ที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์รับโอนนายสัตวแพทย์.pdf