ประกาศ รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู สายงานการสอน

ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล.pdf