ประกาศ ขอความร่วมมือในการเข้าทำการตอบแบบวัดการรับรู้ อันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศขอความร่วมมือเข้าตอบแบบวัดการรับร.pdf