ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf