ขอเชิญรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขประจำปี 2566 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
💊การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
💉บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
🏥กิจกรรมให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย
💉บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
💊กิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
♨กิจกรรม น้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่
🏥กิจกรรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
👸กิจกรรมชมรมแต่งผมเสริมสวย