การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.2566-2570)

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกนผ้าน QR-CODE