เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอความร่วมมือผู้ที่อาศัยอยู่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคามของการเคหะแห่งชาติ ทุกท่าน.. ร่วมกันจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ลดการใช้พลังงาน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอความร่วมมือผู้ที่อาศัยอยู่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดมหาสารคามของการเคหะแห่งชาติ ทุกท่าน.. ร่วมกันจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ลดการใช้พลังงาน