ลงพื้นที่จัดประชาคมจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ลงพื้นที่จัดประชาคมจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลลงพื้นที่จัดประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาชุมชนและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับเมือง) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของชุมชนทั้ง 31 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565