ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่

ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ร่วมต้อนรับข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยกล่าวต้อนรับข้าราชการและผู้ร่วมเดินทางมาส่งข้าราชการในครั้งนี้ พร้อมให้นโยบายในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม