ประชุมอบรมการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2565

ประชุมอบรมการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จัดโครงการอบรมการจัดทำและทบทวนแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ประธานชุมชน และกรรมการชุมชน 31 ชุมชน (ชุมชนละ 3 ท่าน) โดยมีนายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน โอกาสนี้นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติรับฟังการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำชุมชนทราบวิธีการการดำเนินการจัดทำแผนชุมชนอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในทุกระดับ