ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล.pdf