การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้นโยบาย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยจิตบริการ ประจำปี 2565

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้นโยบาย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยจิตบริการ ประจำปี 2565

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป้นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้นโยบาย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย ด้วยจิตบริการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการบริหารการจัดการในเรื่องการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และบุคลากรเทศบาลเมืองมหาสารคาม