โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาล โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางในการพัมนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง