ออกให้บริการรับแจ้งย้ายนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกให้บริการรับแจ้งย้ายนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าทะเบียนกลางของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้เป็นปัจจุบันเป็น และเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น