ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่แกรนด์บอลรูม โรงแรมตักสิลา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางณัฎฐิยา โยมไธสง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (LTC) ประจำปีงบประมาณ 2562