)ณธ๙ูฒคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯเข้าร่วมประชุม..เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 10.00 น นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อม นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลฯ และ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯเข้าร่วมประชุม..เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2562 น.ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม