การประกวดกระทงเล็กใบตอง

ผลการตัดสินการประกวดกระทงเล็ก(ใบตอง) ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม รางวัลชนะเลิศ ที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร รางวัลชนะเลิศที่ ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ รางวัลชนะเลิศที่ที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย รางวัลชนะเลิศที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา