โครงการสูงวัยเอื้ออาทรห่วงใยใส่ใจสุขภาพ

ที่ห้องประชุมตึกกิจกรรม โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 25 กันยายน เวลา 09.30 น. ชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสูงวัยเอื้ออาทรห่วงใยใส่ใจสุขภาพมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวพบปะผู้สูงอายุตักสิลานคร โดยมี รศ.นพ.วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางสาวกาญจนา กาญจนธวัช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย