ร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มีท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านวิษณุ เครืองาม และ พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สนช. มาเป็นวิทยากรครับ(25 มค.2560)