แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

                 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

                - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

                - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

                - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

                - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 64)

                - รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

                - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

ความเสี่ยงการทุจริต