สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

–   งานธุรการ

ข.      ฝ่ายอำนวยการ

–          งานการเจ้าหน้าที่

–          งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ค.      ฝ่ายปกครอง

–          งานรักษาความสงบและความมั่นคง

ง.       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

–          งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

–          งานกู้ภัยและบรรเทาภัย

–          งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

งานบริการประชาชนของสำนักปลัดเทศบาล

–  งานอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

– งานอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง เป็นงานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493, ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบ อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ข้อ 4, ข้อ 7, ข้อ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

1. การอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการติดต่อ

1.1. ยื่นคำร้องตามแบบ ร.ส. 2

– พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

– พร้อมตัวอย่างแผ่นประกาศหรือใบเสร็จที่จะโฆษณา จำนวน 2 ชุด

1.2 ชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต

อัตราค่าธรรมเนียม

– หนังสือขออนุญาตให้ปิด ทิ้ง โปรย แผ่นประกาศ หรือใบปลิวเพื่อการโฆษณา ที่เป็นการโฆษณาที่เป็นการค้า ฉบับละ 200 บาท อนุญาตครั้งละไม่เกิน 60 วัน

– หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือ โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวเพื่อการ โฆษณาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการค้า ฉบับละ 100 บาท อนุญาตครั้งละไม่เกิน 30 วัน

1.3 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปีที่รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่น ประกาศ หรือใบปลิวด้วย

1.4 ระยะเวลาในการติดต่อราชการ 10 นาที

2. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ขั้นตอนการติดต่อ

2.1 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตทำการโฆษณาให้ยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบคำขอ ฆ.ษ.1

– พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2.2 ขอใบอนุญาตตามแบบ ฆ.ษ. 2

ประเภท 1 การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้าครั้งละไม่เกิน 15 วัน

ประเภท 2 การโฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า

ก. โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน

ข. โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน

2.3 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นไปแสดงต่อนายตำรวจขั้น สัญญาบัตรท้องที่นั้น

อัตราค่าธรรมเนียม

ก. กรณีโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า ฉบับละ 10 บาท

ข. กรณีที่เป็นทำนองการค้า โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท โฆษณาประจำที่ ฉบับละ 75 บาท

2.4 ระยะเวลาในการติดต่อราชการ 5 นาที

3. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

– ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน

– รายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการ (7 วัน)

– ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ

– ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาตแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

4. การขออนุญาตใช้ถนน

– ยื่นคำร้องขออนุญาต

– ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

– การพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต ขอใช้ไม่เกิน 3 วัน/ขอใช้เกิน 3 วัน

– กรณีอนุญาตรับหนังสืออนุญาต ขำระค่าธรรมเนียม /ติดต่อประสานงาน สภ.อ.เมืองมหาสารคาม

– หลักเกณฑ์กรณีปิดการจราจร  ไม่ปิดกั้นถนน/การจราจร  ,ไม่กีดขวางการจราจร/การสัญจรไปมา  ความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน

– ในการยื่นคำร้องจะต้องติดต่อขอยื่นคำร้องก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

3. แผนผังประกอบการขออนุญาต การแก้ไขปัญหา

 

5. การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค – บริโภค

ระยะเวลาดำเนินการ  3 ชั่วโมง

– ยื่นหนังสือ /คำร้องขอรับการสนับสนุน

– ผู้มีอำนาจอนุมัติ  3  ชั่วโมง

– ให้การสนับสนุนทันทีภายหลังจากการได้รับอนุมัติ

6. การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย

– รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางวิทยุ – โทรศัพท์

– รับแจ้งเหตุวาตภัยบ้านพัง – ต้นไม้ล้ม

– รับแจ้งเหตุอุทกภัย

– สาธารณภัยอื่น ๆ สัตว์ร้ายเข้าบ้าน  งูมีพิษ

7. ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

– ขอสนับสนุนสมาชิก อปพร. จัดการจราจร/รักษาความสงบเรียบร้อย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับใบอนุญาตการเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีการจัดอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

งานรักษาความสงบและความมั่นคง

ภาพการจัดระเบียบป้ายภายในเขตเทศบาล