สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนัฏธิยา โยมไธสง

รก.ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางทองมี สวมสูง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางธัญชนก บุตรวงษ์ วอริ่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจินตนา ไชยเทพา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางศรีอัมพร วรวงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์ศรี

พนักงานจ้าง

นายสุรเกียรติ ตุ้มทอง

พนักงานจ้าง

นางบุหงา คำสีแก้ว

พนักงานจ้าง

ส่วนบริการสาธารณสุข

นางนัฏฐิยา โยมไธสง

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นางโสพนา ศรีหารัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานอาสาสมัครสาธารณสุข

นายปริญญา สุขชารี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นางสาวเมธินี กตะสิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานแผนงานสาธารณสุข

นางอรุณวดี บุญดาราช

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวภควดี อินทรสมหวัง

พนักงานจ้าง

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

นางศิริขวัญ สุวรรณธาดา

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

นางพัชรินทร มาจันแดง

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์จรัส บุรีแสง

พนักงานจ้าง

นางสาวกาญจนา ชุ่มอภัย

พนักงานจ้าง

นายพร้อม นกแก้ว

พนักงานจ้าง

นายสัมพันธุ์ อาจศิริ

พนักงานจ้าง

งานเภสัชกรรม

นางสาวสินีนาถ เสาวรัจ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวนธญา ยาวะโนภาส

พนักงานจ้าง

งานกายภาพและอาชีวบำบัด

นางสาวสุพรรษา ศรีคง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา สุบัติคำ

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

งานแพทย์ทางเลือก

นางสาวนิชาพัฒน์ ม่วงทา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์ลอ

แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ

งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นางสาวกนกวรรณ มาตย์งามเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชมนภัส รัตนวรรณ

พนักงานจ้าง

งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด

นางสาวเมยานี พวงประโคน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวทิวาวัลย์ ภูแซมแสง

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

นางณภาภัช โลมเมือง

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มเกียรติ อันสา

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

งานบริการรักษาความสะอาด

นางสาวจินตนา นนทะคำจันทร์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายวีระพงษ์ คำหงษา

พนักงานขับรถยนต์

งานสัตวแพทย์

นางสาวณตูห์ พลเรือง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางนราวดี กิติศิริภัทร

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติกาญจ์ ตรีเดช

พนักงานจ้าง

กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นางเยาวลักษณ์ ไชยรัตน์

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ หรัญรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายนิพนธ์ แก้วเนตร

พนักงานขับรถยนต์