กองสวัสดิการและสังคม

กองสวัสดิการสังคม  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

กองสวัสดิการสังคม  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

–   งานธุรการ

ข.      ฝ่ายพัฒนาชุมชน

–   งานพัฒนาชุมชน

ค.      ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

–   งานสังคมสงเคราะห์

–   งานส่งเสริมสถาบันครอบครัว

งานบริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม

1. การบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ /คนพิการ /ผู้ป่วยเอดส์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นแบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กำหนดอายุตามปีงบประมาณ)

3. มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน)  อยู่ในเขตเทศบาล

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ ผลประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

เอกสารหลักฐานที่ใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์หรือเผื่อเรียก) จำนวน 1 ฉบับ

 2. จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ระยะดำเนินการ  1  วัน

– ยื่นเอกสาร

– ตรวจสอบหลักฐานตามเอกสาร

– ลงรับในทะเบียนรับ

– พิมพ์เอกสารหนังสือแต่งตั้ง

– นำเสนอนายทะเบียน

– ออกเลขหนังสือ /ลงวันที่

– แจ้งรับหนังสือ