กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย  แผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  ระดับจังหวัด  หรือระดับอำเภอแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองวิชาการและแผนงาน  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

–   งานธุรการ

ข.      ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

–   งานจัดทำงบประมาณ

ค.  ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 

–   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ง.   ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 

–   งานวิจัยและประเมินผล

จ.  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

–   งานประชาสัมพันธ์

–   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

 ฉ.  ฝ่ายนิติการ

–   งานนิติกรรมสัญญา

งานบริการประชาชนกองวิชาการและแผนงาน

1. การบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ระยะเวลาดำเนินการ  1  วัน  หรือ  3 วัน (แล้วแต่กรณี)

– ยื่นคำร้องเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มหรืออาจเขียนขึ้นเอง  1 – 5 นาที

– ตรวจสอบคำขอว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครองหรือไม่

– พิจารณาคำขอและการอนุญาต

– จัดหาข้อมูล /จัดทำสำเนาและรับรองสำเนา ภายใน  1 วัน (กรณีอนุญาตให้ข้อมูลได้)

– มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นเพื่อปฏิเสธการให้ข้อมูล ภายใน  3 วัน (กรณีไม่อนุญาตให้ข้อมูล)

2. บริการปิดประกาศที่ดิน

ระยะเวลาดำเนินการ  10  นาที

– ยื่นหนังสือจากสำนักงานที่ดินต่อเจ้าหน้าที่

– ยื่นหนังสือจากสำนักงานที่ดินต่อเจ้าหน้าที่

– รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา