กองคลัง

กองคลัง  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง  จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ก.      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • งานธุรการ

ข.      ฝ่ายบริหารงานคลัง

 • งานสถิติการคลัง
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่าย

ค.      ฝ่ายการเงินและบัญชี

 •  งานการเงินและบัญชี

ง.       ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 • งานการพัสดุ
 • งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน

จ.      ฝ่ายพัฒนารายได้

 • งานพัฒนาและเร่งรัดรายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ฉ.   ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ช. ฝ่ายระเบียบการคลัง

 • งานระเบียบการคลัง

งานบริการประชาชนกองคลัง

1. การยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง กับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินคือเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่ง ปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เช่น ตึก อาคาร เป็นต้น ที่ปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งใช้หาประโยชน์ โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย

 กรณีชำระปกติ

 1. ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ร.ด.2)
 2. ตรวจสอบเอกสาร
 3. ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) – ออกใบเสร็จรับเงิน

(กรณีชำระค่าภาษีทันที)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1.ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมาหรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เก็บจากบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมี กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

กรณีชำระปกติ

 • ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.บ.ท.5)
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

1.ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.เอกสารประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น  สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

 

– ภาษีป้าย  ป้าย หมายความว่าป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดงหรือไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระภาษี  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระภาษี  จำนวน 1  ฉบับ

3. ใบอนุญาตติดป้ายหรือใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1  ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์  10 บาท  จำนวน  1  ฉบับ

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  เจ้าของป้ายรายใหม่หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรับการประเมิน ภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันติดตั้งป้าย  หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงป้าย

การชำระภาษีป้ายเจ้าของป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ชำระได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  หรือโดยวิธีการส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินของธนาคาร  โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและการชำระผ่านทางธนาคาร

เงินเพิ่ม  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มในกรณีดังต่อไปนี้

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลากำหนด

– เสียเงินเพิ่ม 10 % ของจำนวนเงินภาษี

– เสียเงินเพิ่ม 5 %  ของจำนวนเงินภาษี  กรณียื่นแบบแสดงรายการก่อนได้รับแจ้งการประเมิน

2. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

– เสียเงินเพิ่ม 10 %  ของเงินภาษี  ส่วนที่ประเมินเพิ่มเติม

3. ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

– เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เกิน 4 เดือน ให้เสียเพิ่ม 10 %

การขอคืนเงินภาษีป้าย

– เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ต้องเสีย

– ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษี  ภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่เสียภาษี  โดยยื่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

2. การปรับข้อมูลทรัพย์สินของผู้ชำระภาษีไม่ถูกต้อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 10 – 20 นาที

– ตรวจสอบเอกสาร

– ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

– ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.1,2,36,4) และโปรแกรม

สำเร็จรูประบบแผนที่ภาษีฯ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

3. การขอจดทะเบียนพาณิชย์

 • ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวง พาณิชย์กำหนด

ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) ขั้นตอนกรณีจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

 1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่/ นายทะเบียน
 2. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจคำขอและหลักฐาน
 3. ผู้ประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์และชำระค่าธรรมเนียม

เอกสารหลักฐานประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
 3. เอกสารเกี่ยวกับการประกอบการพาณิชย์ (ถ้ามี) เช่น

3.1 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน

3.2 สัญญาเช่าอาคาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนา ทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า

3.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจด ทะเบียนด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบหลักฐานสำเนา ทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ

4. แผนผังที่ตั้งร้าน

4. การขออนุญาตทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ห้องตลาดสด แท่นตลาดสด 

 • ยื่นคำขอตรวจสอบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
 • รายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  (7 วัน)
 • ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ
 • ออกใบอนุญาต /ไม่ออกใบอนุญาต แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต

2. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกาอบการ

4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคลหากผู้ขอเป็นนิติบุคคล

5. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

6. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับอนุญาตไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง

ภาษีป้าย  

ป้าย หมายความว่าป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะแสดงหรือไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระภาษี  จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระภาษี  จำนวน 1  ฉบับ

3. ใบอนุญาตติดป้ายหรือใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 1  ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์  10 บาท  จำนวน  1  ฉบับ

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย