กองกิจการสภา

กองกิจการสภา ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายกิจการสภา  มีหน้าที่และรับผิดชอบการประชุมสภา งานประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล และกิจการสภาต่างๆ ประกอบด้วย

 • งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ ข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานแสดงบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาล
 • งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเลขานุการประธานสภา / รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการปฏิบัติงานของสภาฯ
 • งานเก็บรักษาเอกสารการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ ข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • การจัดทำบันทึก การขอเบิก ขอจ่ายเงิน การขอยืมเงินทุกประเภท ของสมาชิกสภาเทศบาล
 • งานเกี่ยวกับเครื่องราชย์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานรายงานผลการดำเนินงานของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ และงานภายในกองที่ได้รับมอบหมาย

1.1 งานประชุมสภาและเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่ภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานเกี่ยวกับการจัดห้องประชุมสภา  ทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานแสดงบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ตลอดจนสิทธิสวัสดิการและเครื่องราชย์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเลขานุการประธานสภา / รองประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ  งานพิมพ์หนังสือ  งานเสนอหนังสือและติดตามแฟ้มเสนอฝ่ายสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานประชาสัมพันธ์กิจการของสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • การจัดทำฎีกา การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิก จ่ายเงิน การยืมเงิน โอนเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายสภาฯ
 • งานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานรับคำร้องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 • งานติดตามคำร้องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 • งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • งานติดตามประเมินผลความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของพนักงานและพนักงานจ้างของกองกิจการสภา
 • งานส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานกองกิจการสภา
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกองกิจการสภา
 • การจัดทำฎีกา การเบิก จ่ายเงิน การยืมเงิน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • การจัดทำแผนรายงานไตรมาส การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกิจการสภา
 • งานรายงานการจัดหาพัสดุ (ผด. 1)
 • งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และงานการพัสดุของกองกิจการสภา
 • งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองกิจการสภา
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.1 งานธุรการ  มีหน้าที่ภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • งานลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ งานพิมพ์หนังสือราชการ
 • งานรับคำร้อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 • งานติดตามคำร้อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 • งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • งานติดตามประเมินผลความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานควบคุมวันลาของพนักงานและพนักงานจ้างของกองกิจการสภา
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมกองกิจการสภา
 • การจัดทำฎีกา การเบิก จ่ายเงิน การยืมเงิน การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • การจัดทำแผนรายงานไตรมาส การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองกิจการสภา
 • งานรายงานการจัดหาพัสดุ (ผด. 1)
 • งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  และงานการพัสดุของกองกิจการสภา
 • งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองกิจการสภา
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายภายในหน้าที่

นอกจากนั้น  ยังมีงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกองกิจการสภา  คือ  มีศูนย์บริการประชาชน  2  ศูนย์ที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการกองกิจการสภา  ดังนี้

 1. ศูนย์รับและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 2. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

*งานบริการประชาชนของกิจการสภา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน

 1. ยื่นคำร้องพร้อมรายละเอียด
 2. ส่งคำร้องให้สำนักปลัดเทศบาล
 3. ติดตามผลตามคำร้อง
 4. สรุปรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหาร (2 ครั้ง / เดือน)

ภาพกิจกรรมการประชุมสภา