กองการศึกษา

กองการศึกษา ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา          งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา จัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

   ก. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

       – งานธุรการ
– งานแผนและงบประมาณ

   ข. ฝ่ายบริหารการศึกษา

       – งานการศึกษาปฐมวัย
– งานกิจการนักเรียน
– งานโรงเรียน

   ค. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

       – งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน กีฬา และนันทนาการ
– งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
– งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

   ง. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

       – งานศึกษานิเทศก์

   จ. โรงเรียน

       – โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

       – โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

       – โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย

       – โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา

       – โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

       – โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ

       – โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด