สำนักช่าง

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายคณภัทร บุญศรี

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายชนาธิป อมรพันธ์ุ

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

นายเทอดถิ่น ดีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นายนิโรจน์ บัวศรี

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายพิชิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นายธนกฤต ธนภัทรวโชติ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายประสิทธิ์ ใต้ศรีโคตร

นายช่างโยธาอาวุโส

นายชาญณรงค์ จำนงประโคน

สถาปนิกชำนาญการ

นายสมบูรณ์ รัตนพลแสน

นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

นายกฤตภพ ธนะสีลังกูร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพูนศักดิ์ โคตรโสภา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายอนุสรณ์ เดชบุรัมย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวคำแสง ชารี

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นางสาวพัชราภรณ์ แสงเรือง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวศิรินภา คณะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายศราวุธ สิทธิ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

จ่าเอกอิศเรศ ชัยชนะ

นายช่างเครื่องกล อาวุโส

นายเรียว ชีวะรุ่งเรือง

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

นางสาววิราวรรณ ทองขัน

วิศวกรสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ สมชัยยา

นักผังเมือง ปฏิบัติการ

นายภูบดินทร์ โคตรสาร

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

นางสัณทนา กันหหคุณ

พนักงานจ้าง

นางสาววนัญชญา ปัททุม

พนักงานจ้าง

นางกรรณิกา ไชยคำภา

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐกฤตา ชารี

พนักงานจ้าง

นางเชาวลิต ปาละอินทร์

พนักงานจ้าง

นายณัฐพล อรรคฮาตศรี

พนักงานจ้าง

นายชัยมงคล พลศรี

พนักงานจ้าง