สำนักการช่าง

นายสิทธิพร มูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

นายเทอดถิ่น ดีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

นายพิชิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นายนิโรจน์ บัวศรี

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายเกษตรศักดิ์ ศิริไปล์

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายรชต ดิษฐปัญญา

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายธนกฤต ธนภัทรวโชติ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายประสิทธิ์ ใต้ศรีโคตร

นายช่างโยธาอาวุโส

นายชาญณรงค์ จำนงประโคน

สถาปนิกชำนาญการ

นายสมบูรณ์ รัตนพลแสน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ

นายกฤตภพ ธนะสีลังกูร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพูนศักดิ์ โคตรโสภา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายอนุสรณ์ เดชบุรัมย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวคำแสง ชารี

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

นางสาวพัชราภรณื แสงเรือง

เจ้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิรินภา คณะทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางกรรณิกา ไชยคำภา

พนักงานจ้าง

นางสัณทนา กันหหคุณ

พนักงานจ้าง

นางสาววนัญชญา ปัททุม

พนักงานจ้าง

นางสาวกานดา จำนงภักดิ์

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐกฤตา ชารี

พนักงานจ้าง

นางเชาวลิต ปาละอินทร์

พนักงานจ้าง

นายณัฐพล อรรคฮาตศรี

พนักงานจ้าง

นายชัยมงคล พลศรี

พนักงานจ้าง