สำนักช่าง

นายภานุเดช เจริญพันธุวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายคณภัทร บุญศรี

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

นายชนาธิป อมรพันธ์ุ

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางณัฐฑิตญา คำหงษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวพัชราภรณ์ แสงเรือง

นักจัดการงานทั่วไป

นายธนกฤต ธนภัทรวรโชติ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาววราภรณ์ คำพล

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ฝ่ายควบคุมอาคาร

นายเทอดถิ่น ดีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

งานควบคุมอาคาร

นายจรุงพล จรอนันต์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายศราวุธ สิทธิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

นายนิโรจน์ บัวศรี

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

งานวิศวกรรม

นายภูบดินทร์ โคตรสาร

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

งานสถาปัตยกรรม

นายชาญณรงค์ จำนงประโคน

สถาปนิกชำนาญการ

นายกฤตภพ ธนะสีลังกูร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนการโยธา

นายพิชิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

งานสาธารณูปโภค

นายอนุสรณ์ เดชบุรัมย์

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

งานสวนสาธารณะ

นางสาวคำแสง ชารี

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

นายสมบูรณ์ รัตนพลแสน

นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

นายพูนศักดิ์ โคตรโสภา

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร

นายเรียว ชีวะรุ่งเรือง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งานศูนย์เครื่องจักรกล

จ่าเอกอิศเรศ ชัยชนะ

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

นางสาวเบญจวรรณ เหล่าสียงค์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

นางสาววิราวรรณ ทองขัน

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง

นางสัณทนา กันหหคุณ

พนักงานจ้าง

นางกรรณิกา ไชยคำภา

พนักงานจ้าง

นายชัยมงคล พลศรี

พนักงานจ้าง

นางสาวณัฐกฤตา ชารี

พนักงานจ้าง

นายณัฐพล อรรคฮาตศรี

พนักงานจ้าง