สถานธนานุบาล

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

นายสุพจน์ ทิพย์เถร

พนักงานเขียนตั๋ว

นางสาวบุณฑริกา แสงสว่าง

พนักงานทะเบียน

นางถนอม วรฤทธิ์

พนักงานรักษาของ

นายสมบัติ ตะบุตร

พนักงานรักษาสถานที่