สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายสมบัติ สันคำ

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต 37”

นายพิจิต จ้องสละ

ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล

นายกิตติทรัพย์ จันทศิลป์

เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล (ด้านรักษาของ)

นางสาวเบญญภา อภินันทศรี

เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล (ด้านบันทึกข้อมูล)

นางสาวภาวิณี อินทมาตย์

เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล (ด้านทะเบียน)

นางพัชรินทร์ พระงาม

พนักงานบัญชี

นายสมบัติ ตะบุตร

พนักงานรักษาสถานที่