สำนักปลัดเทศบาล

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางถนอมจิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุมาพร รินทะรึก

เจ้าพนักางานธุรการชำนาญการ

นางเมตตา แพงจันทร์

เจ้าพนักางานธุรการชำนาญการ

นายสถาพร แก้วสีขาว

เจ้าพนักางานธุรการชำนาญการ

นางสาวไพรจิตร รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพิไลวรรณ เลิศวิจิตรวัฒนา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ่าเอกอธิวัฒน์ ปาคาถา

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

สิบเอกเฉลิมพล เรื่องลือ

เจ้าพนักงานกเทศกิจปฏิบัติงาน

นายพิษณุ ทองบัวร่วง

พนักงานจ้าง

นายอนุวัตร ศิริวงษ์

พนักงานจ้าง

นางสาววชิราภรณ์ มงคลสินธุ์

พนักงานจ้าง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย

นายเศษฐพงศ์ ศรีไพร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวินิจ ภูมาสี

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายไพศาล เพ็ชรรุ่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกสันติ ระวังภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายกฤษกร แก้วสีขาว

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน