สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวธัญย์นิชา ศรีพงษ์เพลิด

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุดาวรรณ จิตรสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวรุจิวรรณ โถมกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายลำพวน พันวาสนา

พนักงานขับรถยนต์

นายพิชัย จันทวัติ

พนักงานขับรถยนต์

งานจัดการเลือกตั้ง

นางสาวนิตยา สีจันฮด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกกฤติเดช สมนึกในธรรม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายปกครอง

นางสาวพรพิมล ศรีราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นักจัดการงานเทศกิจ

สิบเอกเฉลิมพล เรื่องลือ

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกทศพร สืบแสง

เจ้าพนักงานเทศกิจปฎิบัติงาน

นายอนุวัตร ศิริวงษ์

พนักงานเทศกิจ

นายณัฐพงษ์ แก้วกัลยา

พนักงานเทศกิจ

นายสมคิด ศรีมนตรี

พนักงานเทศกิจ

นายนพชิต พรมดา

พนักงานเทศกิจ

นายจักรกฤษณ์ หลวงพล

พนักงานเทศกิจ

นายนพดล รัตนศรี

นายอิทธิพล ทวีโชค

พนักงานจ้าง (จ้างเหมา)

นายภัทรพงศ์ มาโชติ

เจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายนิวัฒน์ มหานา

เจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายศักดิ์สิทธิ หลวงพล

เจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายชัยพัฒน์ สนั่นเอื้อ

เจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นางสาวจิรัฐติกาล รักษาพงษ์

เจ้าหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

จ่าเอกสันติ ระวังภัย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายไพศาล เพ็ชรรุ่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

สิบโทธีระพงศ์ บุญโนนแต้

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายกฤษกร แก้วสีขาว

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายสมเกียรติ เตียงพลกรัง

พนักงานขับรถยนต์

งานกู้ภัยและบรรเทาภัย

นายวินิจ ภูมาสี

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

จ่าเอกประหยัด กล้ากลาง

นักจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายชินภักร มาตย์งามเมือง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวทองบ่อ ทองเจริญ

หัวหน้าฝ่ายประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกิจการสภา

นางปิยะดา พิมพ์ประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสุทธิรักษ์ บูรพุทธ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มงานนิติการ

นายเศรษฐพงศ์ สุวรรณธาดา

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวร่มไทร ดอนแก้วบัว

นิติกรชำนาญการ