สำนักปลัดเทศบาล

นายนำโชค ใจทาน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางถนอมจิต ชนะบุญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พันจ่าเอกอำนาจ ล้ำชัยภูมิ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอุมาพร รินทะรึก

เจ้าพนักางานธุรการชำนาญงาน

นางเมตตา แพงจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เจ้าพนักางานธุรการชำนาญการ

นางสาวไพรจิตร รุ่งโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพิไลวรรณ เลิศวิจิตรวัฒนา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิตยา สีจันฮด

เจ้าพนักางานธุรการ ปฏิบัติงาน

ฝ่ายปกครอง

นางสาวพรพิมล ศรีราช

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ่าเอกอธิวัฒน์ ปาคาถา

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

สิบเอกเฉลิมพล เรื่องลือ

เจ้าพนักงานกเทศกิจ ปฏิบัติงาน

นายพิษณุ ทองบัวร่วง

พนักงานจ้าง

นายอนุวัตร ศิริวงษ์

พนักงานจ้าง

นางสาววชิราภรณ์ มงคลสินธุ์

พนักงานจ้าง

นายณัฐพงษ์ แก้วกัลยา

พนักงานจ้าง

นายนพชิต พรมดา

พนักงานจ้าง

นายกิตติศักดิ์ นันทะเสน

พนักงานจ้าง

นายภัทรวิทย์ พลศรี

พนักงานจ้าง

นายศุภชัย พะโคสี

พนักงานจ้าง

นายอิทธิพล ทวีโชค

พนักงานจ้าง

นายต่อเกียรติ แก้วกองศรี

พนักงานจ้าง

นายยุทธพิชัย วงเวียน

พนักงานจ้าง

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายประดิษฐ์ บุตรทุมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย

นายเศษฐพงศ์ ศรีไพร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายวินิจ ภูมาสี

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายไพศาล เพ็ชรรุ่ง

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

จ่าเอกประหยัด กล้ากลาง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายชินภัทร มาตย์งามเมือง

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

สิบโทธีระพงค์ บุญโนนแต้

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกสันติ ระวังภัย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ

นายกฤษกร แก้วสีขาว

เจ้าพนักงานป้องกันและุบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน