กองสวัสดิการและสังคม

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป

งานธุรการ

นางอิรยา โอษฐ์สาคลัง

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นายณฐกร ขานโฮง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ สีดาแดง

พนักงานจ้าง

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวชญาสรณ์ โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพัชรี เอี่ยมวิจารณ์

พนักงานจ้าง

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางสาวพิกุลทอง อันแปลง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

งานสังคมสงเคราะห์

นายชูเกียรติ ตะวัน

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

งานส่งเสริมสถาบันครอบครัว

นางสาวชญานุช พรหมเศรณีย์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ