กองสวัสดิการและสังคม

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิกุลทอง อันแปลง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นางอิรยา โอษฐ์สาคลัง

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวชญาสรณ์ โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวชญานุช พรหมเศรณีย์

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายชูเกียรติ ตะวัน

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นายณฐกร ขานโฮง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพัชรี เอี่ยมวิจารณ์

พนักงานจ้าง

นางสาวรัตนาภรณ์ สีดาแดง

พนักงานจ้าง

นายสมส่วน มาโชติ

พนักงานจ้าง