กองสวัสดิการและสังคม

นายยุทธพงษ์ อาจวงษา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

นายบุญเรือง วรวงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิกุลทอง อันแปลง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายชูเกียรติ ตะวัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน

นางอิรยา โอษฐ์สาคลัง

เจ้าพนังงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชญาสรณ์ โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวชญานุช พรหมเศรณีย์

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางพัชรี เอี่ยมวิจารณ์

พนักงานจ้าง

นางสาวรัตนาภรณ์ สีดาแดง

พนักงานจ้าง

นายสันทัด จิตบรรจง

พนักงานจ้าง